"DƯỚI ÁNH SÁNG CỦA MẶT TRỜI KHÔNG CÓ NGHỀ NÀO CAO QUÍ HƠN NGHỀ DẠY HỌC"-COMELXKI

Biên bản sinh hoạt chi Bộ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn: quận ủy Hai Bà Trưng-Hà Nội
Người gửi: Nguyễn Anh Tú (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:05' 04-05-2009
Dung lượng: 52.0 KB
Số lượt tải: 179
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ PHƯỜNG …
CHI BỘ …
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BIÊN BẢN
Sinh hoạt Chi bộ về đánh giá, quy hoạch cán bộ
Hôm nay, ngày …/…/2008, vào lúc… giờ… phút, tại …, Chi bộ … tổ chức sinh hoạt thường kỳ tháng …/2008, trong đó có nội dung (hay bất thường về) đánh giá, quy hoạch cán bộ quản lý nhà trường định kỳ cuối năm học 2007 - 2008
Tổng số đảng viên của Chi bộ … đồng chí, trong đó có … đảng viên dự bị;
Tham gia sinh hoạt … đồng chí, trong đó có … đảng viên dự bị;
Vắng … đồng chí, với lý do …
Tham dự sinh hoạt còn có đồng chí … đại diện … (nếu có)
Chủ trì sinh hoạt: Đồng chí… - Bí thư (hay phó bí thư) Chi bộ
Thư ký : Đồng chí…
Sau khi nghe đồng chí chủ trì nêu mục đích, yêu cầu, nội dung, cách thức đánh giá, quy hoạch cán bộ quản lý nhà trường định kỳ cuối năm học 2007 - 2008, Chi bộ tiến hành các nội dung như sau:
1 - Nhận xét, đánh giá lần lượt từng đồng chí cán bộ quản lý nhà trường
1. Đồng chí: … - Hiệu trưởng
- Đồng chí hiệu trưởng trình bày nội dung tự nhận xét, đánh giá, phân loại
- Các ý kiến đóng góp (ghi lần lượt theo từng ý kiến: họ, tên đồng chí có ý kiến, tóm tắt nội dung nhận xét, đánh giá, phân loại):
1.1. Đồng chí …
1.2. …
2. Đồng chí: … - Phó hiệu trưởng phụ trách ...
- Đồng chí phó hiệu trưởng trình bày nội dung …
- Các ý kiến đóng góp:
2.1. …

3. Đồng chí: … - Phó hiệu trưởng phụ trách ...
* Đồng chí … đại diện … phát biểu ý kiến (nếu có): …
* Đồng chí chủ trì kết luận về nội dung nhận xét, đánh giá cán bộ

2 - Bỏ phiếu kín phân loại cán bộ quản lý năm học 2007 - 2008
Sau khi đồng chí chủ trì phổ biến cách đánh dấu trên phiếu, các đồng chí đảng viên chính thức tiến hành bỏ phiếu kín phân loại cán bộ quản lý.
Chi bộ thống nhất bầu Tổ kiểm phiếu phân loại cán bộ quản lý năm học 2007 – 2008 gồm … người, do đồng chí … làm Tổ trưởng và … thành viên là…
Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các đồng chí cán bộ quản lý nhà trường được Chi bộ phân loại như sau (có biên bản kiểm phiếu và biểu đánh giá kèm theo):
- Đồng chí … - Hiệu trưởng, hoàn thành xuất sắc (hay hoàn thành hoặc chưa hoàn thành) chức trách, nhiệm vụ năm học 2007 - 2008;
- Đồng chí … - Phó hiệu trưởng phụ trách …., … chức trách, nhiệm vụ năm học 2007 - 2008
- Đồng chí … - Phó hiệu trưởng phụ trách …, …
3 - Đề xuất danh sách quy hoạch cán bộ quản lý năm học 2008 - 2009
1. Chi bộ nghe đồng chí chủ trì:
- Phổ biến lại tiêu chuẩn cán bộ quản lý trường trung học cơ sở (hay tiểu học hoặc mầm non) thuộc quận Hai Bà Trưng
- Thông báo kết quả kiểm phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch hiệu trưởng, phó hiệu trưởng nhà trường năm học 2008 – 2009, tại hội cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường ngày …/…/2008;
- Trình bày đề xuất của Chi uỷ Chi bộ về nhân sự, về dự kiến đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển (nếu có)
2. Cuộc họp có các ý kiến như sau (ghi lần lượt từng ý kiến như nội dung 1 - ):
- Đồng chí …
- Đồng chí …
* Đồng chí … đại diện … phát biểu ý kiến (nếu có): …
* Đồng chí chủ trì kết luận:
….
3. Chi bộ biểu quyết đề xuất lần lượt từng đồng chí vào diện quy hoạch cán bộ quản lý nhà trường năm học 2008 – 2009 và đề nghị về đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển (nếu có) cụ thể như sau:
1. Có … trong số …đảng viên chính thức dự sinh hoạt đồng ý đề xuất đồng chí Phan A vào diện quy hoạch hiệu trưởng (hay nguồn hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng, nguồn phó hiệu trưởng), đạt … % so với tổng số đảng viên chính thức của Chi bộ; Có … đảng viên chính thức đề nghị cấp trên xem xét để đồng chí Phan A được đào tạo … (hay bồi dưỡng, luân chuyển), đạt … % so với …
2. Có … trong số … đảng viên chính thức dự sinh hoạt đồng ý đề xuất …
Biên bản được lập thành 2 bản như nhau, thông qua Chi bộ
 
Gửi ý kiến

"CÁM ƠN QUÍ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐÃ TRUY CẬP WEBSITE TRƯỜNG THCS HAI BÀ TRƯNG - HÀ NỘI"